مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

خانهبرنامه هابرنامه های گذشتهراهپیمایی روز عاشورا 2022

برنـــامه های
مـرکز اسـلامی انگلیـس
را حمایت کنید

پرداخت آنلاین

آخرین پست ها

راهپیمایی روز عاشورا 2022

سی و سومین سالگرد

دسته عزاداری عاشورا

17 مرداد 1401 برابر با 8 آگوست 2022

ساعت 2:30 بعد از ظهر

شروع از هاید پارک تا مجمع اسلامی جهانی لندن