ارتباطات بین دانشگاهی

برقراری ارتباط آکادمیک با دانشگاههای معتبر بریتانیا به جهت بهینه سازی شناخت دوطرفه بین مرکز اسلامی انگلیس و مجموعه های آموزشی بریتانیا