مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

تماس با ما

نشانی

140 Maida Vale
London W9 1QB, United Kingdom

ساعت های فعالیت

دوشنبه تا جمعه
از ساعت 10:00 تا 16:00

شماره تلفن

+44 20 7604 5500

(رایانامه (ایمیل

icel@ic-el.com

درخواست خــــدمات

     

    پاســـخ به ســـوالات