مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

همایشهای علمــــی

1. برگزاری کنفرانسهای علمی روحانیون و علمای مقیم بریتانیا قبل از ماه محرم و رمضان

2. برگزاری کنفرانسهای مناسبتهای ویژه مانند ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه

3. برگزاری کنفرانس وحدت بین شیعه و سنی

4. برگزاری کنفرانس های گفتگوی ادیان

اهم اهداف این بخش عبارتند از:  

الف) شناسايی جريانها، سازمانها و شخصيتهای دينی (غير مسلمان) مؤثر در انگلستان و برقراری ارتباط جهت هم انديشی و همکاری با جریانها، سازمانها و شخصيتهای اصيل و قابل اعتماد

ب) شرکت وعضويت فعّال در جلسات گفتگوی اديان یا موسسات غير اسلامی

ج) برگزاری جلسات گفتگوی اديان با مشارکت مراکز دينی و علمی ديگر با اولويت مراکز تأثيرگذاری که آماده مشارکت در برگزاری همایشها می باشند

د) رصد فعاليتهای رسانه های مکتوب و تصويری درباره اسلام، تشيّع و ايران، شناسايی چهره های رسانه ای تأثيرگذار و استفاده یا خلق فرصتها برای تصحيح ذهنيتهای نادرست و بهبود چهره اسلام، تشيّع و ايران در رسانه ها

ه) کمک به مؤسسه مطالعات اسلامی در شناسايی و برقراری ارتباط علمی و کاری با دپارتمانهای اسلام شناسی و الهيات در دانشگاههای غرب