مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

وبینارهای هفتگی مرکز اسلامی انگلیس 

وبینارهای هفتگی را با عناوین زیر در دستور کار خود قرار داده است:

– وبینار هفتگی سبک زندگی قرآنی به زبان عربی

– وبینار هفتگی اسلام و موضوعات معاصر به زبان انگلیسی

– وبینار هفتگی سبک زندگی قرآنی به زبان انگلیسی

– وبینار هفتگی تربیت فرزند

معاونت علمی مرکز اسلامی انگلیس در راستای برنامه ها و فعالیتهای خود و بمنظور:

– ترویج اصول و مبانی اسلام ناب محمدی

– ترویج آموزش سبک زندگی و فرهنگ اسلامی

– توانمند سازی و ارتقای شایستگی های جامعه مسلمان

وبینار هفتگی سبک زندگی قرآنی به زبان عربی

با توجه به این که قرآن کریم، کتاب زندگی است و منشوری برای زندگی سعادتمندانه بشر می باشد، سلسله جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم به صورت هفتگی در دستور کار معاونت علمی مرکز قرار دارد. موضوعات این جلسات تفاسیر به گونه ای انتخاب شده اند که به نیازها و اولویت های نیازهای جامعه مسلمانان بپردازند.

این وبینار هر هفته و به مدت یک ساعت در روزهای دوشنبه ساعت ۱۴:۰۰ و به زبان عربی برگزار می شود و با تفسیر سوره های مختلف قرآنی به آموزش سبک زندگی قرآنی و فرهنگ اسلامی می پردازد.

سخنران این سری از وبینارها آقای دکتر علی الاوسی محقق و استاد دانشگاه می باشد.

 

جدول برنامه شش ماهه هفتگی سبک زندگی قرآنی به زبان عربی

 

Week / Month Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021
First Monday 7 الدرس ۱۱ ( الايات ۱۰۳-۱۰۸ سورة هود)- الخلود وأثره في السلوك الانساني 5 الدرس ۱۵(الايات ۱ – ۵ سورة یونس) – أثر النظرة الافاقية والأنفسية في بناء العقيدة 2 الدرس ۱۹ ( الايات ۲۶-۳۰ سورة يونس)- الخسران : أبعاده وأسبابه 7 الدرس ۲۴ ( الايات ۶۶-74 سورة يونس)- التوكل على الله كفاية ونجاة 4 الدرس ۲۸ ( الايات ۱04-109 سورة يونس)- فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه 1 الدرس ۳۲ ( الايات 11- 13 سورة الحجرات)- التعارف ومعايير الكرامة
Second Monday 14 الدرس ١٢(الايات ١٠٩ – ١١٣ سورة هود) -الاستقامة نظام وتربية 12 الدرس ۱۶(الايات ۶ – ۹ سورة یونس) – الطاقة السلبية والذنوب دمار الفرد والمجتمع 9 الدرس ٢٠ ( الايات ٣١-٣٦ سورة يونس)-الحوار التوحيدي 14 الدرس ۲۵ ( الايات 75-93 سورة يونس)- الحوار منهج الساعين عن الحقيقة 11 الدرس ۲۹ ( الايات 1- 6 سورة الحجرات)- أدب الخطاب ودور الكلمة 8 الدرس ۳۳ ( الايات 14 – 18 سورة الحجرات)- الانسان بين الاسلام والايمان
Third Monday 21 الدرس ۱۳(الايات ۱۱۴ – ۱۱۹ سورة هود) – الصلاة و الصبر 19 الدرس ۱۷ ( الايات ۱۰-۱۹ سورة يونس)- التأثير العبادي والاجتماعي للدعاء 16 الدرس ۲۱ ( الايات ۳۷-۴۵ سورة يونس)- الظلم الاجتماعي وتداعياته 21 الدرس ۲۶ ( الايات 87-93 سورة يونس)- التوبة متى تُقبَل ومتى تُرفَض؟ 18 الدرس ۳۰ ( الايات 6 – 8 سورة الحجرات)- الرشد منهج في العلم والصلاح 15 الدرس ۳۴ ( الايات 1-7 سورة الفتح)- الفتح وغفران الذنب
Fourth Monday 28 الدرس ۱۴(الايات ۱۲۰ – ۱۲۳ سورة هود) – التنازع والاختلاف في المجتمع

 

26 الدرس ۱۸ ( الايات ۲۰-۲۵ سورة يونس)- وما الحياة الدنيا إلا متاع الغُرور 23 الدرس ۲۲ ( الايات ۴۶-۵۶ سورة يونس)- الكذب ذلّ النفس وخراب الإيمان 28 الدرس ۲۷ ( الايات 94-103 سورة يونس)- كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين 25 الدرس ۳۱ ( الايات 9-10 سورة الحجرات)- الاخوة : حقوقها والموقف منها 22 الدرس ۳۵ ( الايات ۸-۱۲ سورة الفتح)- الهداية الالهية والاسباب المادية  
Fifth Monday         30 الدرس ۲۳ ( الايات ۵۷-۶۵ سورة يونس)- العزة نهج المؤمنين            

 

وبینار هفتگی اسلام و موضوعات معاصر

 

این وبینار هر هفته و به مدت یک ساعت در روزهای دوشنبه ساعت ۱۸:۰۰ و به زبان انگلیسی برگزار می شود و به طرح موضوعات مختلف دوره معاصر از نظر اسلام می پردازد.

در این سری از وبینارها، اندیشمندان مختلف با طرح موضوعات گوناگون بحث و گفتگو می کنند.

 

جدول برنامه شش ماهه هفتگی اسلام و موضوعات معاصر

 

Week / Month Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 March 2021
First Monday     5 Dr. Emad Bazzi

Topic: What is Enlightenment and how do we Relate to It?

2 Dr. Emad Bazzi

Topic: Islam, Subjectivity and Maturity

7 Dr. Emad Bazzi

Topic: Islam and Popular Sovereignty

4 Dr. Emad Bazzi

Topic: Islam and Reason

1 Dr. Emad Bazzi

Topic: Islam and Secularism

1 Dr. Emad Bazzi

Topic: Islam and Women’s Rights

Second Monday     12 HIWM Seyed Mohammad Razavi

Topic: The Art of Coexistence and interaction for the Muslims in the West or non-Muslim world

9 HIWM Syed Ali Raza Rizvi

Topic: Islam and Democracy

14 HIWM Seyed Mohammad Razavi

Topic on: “Oppression” : How to confront it at Personal, Domestic, National & International Levels

11 HIWM Seyed Mohammad Razavi

Topic on: Love Vs Hatred in Islam

 

8 HIWM Seyed Mohammad Razavi

Topic On: Our responsibilities during the period of occultation of Imam Mahdi

8 HIWM Seyed Mohammad Razavi
Third Monday 21 Sheikh Ahmed Haneef

Topic: Eschatology: Signs of the times unfolding in today’s history- part 1

19 HIWM Shaikh Mirza Abbas

Topic: Evolutionism a Counter Religious Ideology in the Contemporary Society

16 Sheikh Ahmed Haneef

Topic: Sex and gender in Islam – part 2

21 Sheikh Ahmed Haneef

Topic: Islam and environmental responsibility

18 HIWM Syed Ali Raza Rizvi

Topic: Economical Developments During and After Covid

15 Dr. Amina Inloes

Topic On: Challenges that Converts to Islam Face

15 Dr. Amina Inloes
Fourth Monday 28 Sheikh Ahmed Haneef

Topic: Eschatology: Signs of the times unfolding in today’s history- part 1

26 Sheikh Ahmed Haneef

Topic: Sex and gender in Islam – part 1

23 HIWM Sheikh Mirza Abbas

Topic: The Place of Religion in the West

28 Sheikh Ahmed Haneef

Topic: Can Muslims celebrate Christmas or is Islam hostile to indigenous culture?

25 HIWM Sheikh Mirza Abbas

Topic: The Rise of Divorce and the Fall in Marriages in the Contemporary Era

22 Sheikh Ahmed Haneef

Topic: Malcolm x: The role of Islam in the African American liberation experience.

   
Fifth Monday         30 Dr. Amina Inloes

Topic: Islam and Science

               

وبینار هفتگی سبک زندگی قرآنی به زبان انگلیسی

 

با توجه به این که قرآن کریم، کتاب زندگی است و منشوری برای زندگی سعادتمندانه بشر می باشد، سلسله جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم به صورت هفتگی در دستور کار معاونت علمی مرکز قرار دارد. موضوعات این جلسات تفاسیر به گونه ای انتخاب شده اند که به نیازها و اولویت های نیازهای جامعه مسلمانان بپردازند.

این وبینار هر هفته و به مدت یک ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت ۱۸:۰۰ و به زبان انگلیسی برگزار می شود و به طرح موضوعات مختلف سبک زندگی جامعه مسلمان از نظر قرآن می پردازد.

در این سری از وبینارها، اندیشمندان مختلف با طرح موضوعات گوناگون از قرآن، بحث و گفتگو می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول برنامه شش ماهه سبک زندگی قرآنی به زبان انگلیسی

 

Week / Month Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 March 2021
First Thursday     1 Dr. Jalal Fairooz

Topic: Happiness & Living happily from the perspective of the Holy Quran.

5 Dr Saeed Shehabi

Topic: God’s invocation; concept and implementation

3 HIWM Dr. Sayed Ali Alsaleh

Topic: Quran message to youth

7 Dr Saeed Shehabi

Topic: Human weakness; Giving little, taking much (from Surat Al Mutffiffin)

4 Sheikh Ayob Rashid

Topic: Accreditation on Allah in Quran

4 Dr Baha Al wakeel

Topic: Fulfilling the pledge in the Qur’an

Second Thursday     8 Dr. Ali Al-Hilli

Topic: Ways to get to Know Allah through the Quran

12 HIWM Dr. Sayed Ali Alsaleh

Topic: Dignity in Quran

10 Dr Saeed Shehabi

Topic: Shields around the heart: Frightening realities from Al Tawbah chapter

14 Dr. Jalal Fairooz

Topic: Virtuous morals from the perspective of the Holy Quran

11 Dr Saeed Shehabi

Topic: Truthfulness in the Qur’an

11 Dr. Jalal Fairooz

Topic: Repentance is purified and turns to Allah

Third Thursday 17 HIWM Seyed Hashem Moosavi

Topic: “Does the Qur’an recommend a special lifestyle?”

15 Dr. Jalal Fairooz

Topic: How to enjoy and delight in your prayers.

19 HIWM Dr. Sayed Ali Alsaleh

Topic: Women Status in Quran

17 Dr. Jalal Fairooz

Topic: Spiritual happiness and psychological contentment lead to success

21 HIWM Syed Mohamed Al-Musawi

Imam and Director of the World Ahlul-Bayt(as) Islamic League

Topic: Life Management in Quran

18 Dr. Jalal Fairooz

Topic: Intercession in the Qur’an

   
Fourth Thursday 24 Shaikh Ayob Rashid

Topic: Insight in the Qur’an

 

22 Dr. Ali Al-Hilli

Topic: Ways to get to Know Allah through the Quran

 

26 HIWM Syed Mohamed Al-Musawi

Imam and Director of the World Ahlul-Bayt(as) Islamic League

Topic: Altruism in the Qur’an

24 Sheikh Ayob Rashid

Topic: Guidance of the happiness in the Qur’an

28 Sheikh Ayob Rashid

Topic: Extravagance and Wasteful in the Qur’an

25 HIWM Sheikh Muhammad Al-Hilli Topic: Intercession in the Qur’an (?)    
Fifth Thursday     29 HIWM Dr. Sayed Ali Alsaleh

Topic: Faithfulness in Quran

  Dr. Alaa Ameen Habbah

Topic: Altruism in the Qur’an

31 Dr Baha Al wakeel

Topic: Patience in the Qur’an

           

 

وبینار هفتگی تربیت فرزند (والدگری) به زبان انگلیسی

 

همواره یکی از دغدغه های مهم خانواده های مسلمان در غرب، تربیت درست و مبتنی بر اصول اسلامی می باشد. اصولا تربیت فرزند، از وظایف مهم و اساسی والدین می باشد که قابل مقایسه با سایر وظایف و رسالت های والدین نمی باشد.

اما نکته مهم در این جا است که والدین برای انجام این وظیفه مهم، نیازمند آموزش و توانمند سازی می باشند. والدین نیاز دارند تا با آگاهی از اصول و مبانی قرآنی و حدیثی در زمینه تربیت فرزند و نیز آگاهی از سیره اهل بیت (ع) در تربیت فرزندان شان، برای انجام درست این امر مهم، آگاه و توانمند شوند.

 به همین منظور، معاونت علمی مرکز اسلامی روزهای شنبه هر هفته به مدت یک ساعت از ساعت ۱۸:۰۰، اقدام به برگزاری این سری از وبینارهای آموزشی در زمینه تربیت فرزند به زبان انگلیسی می نماید.

در این سری از وبینارها، اندیشمندان مختلف با طرح موضوعات گوناگون از قرآن و احادیث اسلامی، بحث و گفتگو می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

جدول برنامه شش ماهه تربیت فرزند (والدگری) به زبان انگلیسی

 

Week / Month  Sept 2020  Oct 2020  Nov 2020  Dec 2020  Jan 2021  Feb 2021  March 2021 
First Monday      5  Dr. Emad Bazzi 

Topic: What is Enlightenment and how do we Relate to It? 

2  Dr. Emad Bazzi 

Topic: Islam, Subjectivity and Maturity 

7  Dr. Emad Bazzi 

Topic: Islam and Popular Sovereignty 

4  Dr. Emad Bazzi 

Topic: Islam and Reason 

1  Dr. Emad Bazzi 

Topic: Islam and Secularism 

1  Dr. Emad Bazzi 

Topic: Islam and Women’s Rights 

Second Monday      12  HIWM Seyed Mohammad Razavi 

Topic: The Art of Coexistence and interaction for the Muslims in the West or non-Muslim world 

9  HIWM Syed Ali Raza Rizvi 

Topic: Islam and Democracy 

14  HIWM Seyed Mohammad Razavi 

Topic on: “Oppression” : How to confront it at Personal, Domestic, National & International Levels 

11  HIWM Seyed Mohammad Razavi 

Topic on: Love Vs Hatred in Islam 

 

8  HIWM Seyed Mohammad Razavi 

Topic On: Our responsibilities during the period of occultation of Imam Mahdi 

8  HIWM Seyed Mohammad Razavi 

Topic on: Social Justice  

& it’s importance in our society 

Third Monday  21  Sheikh Ahmed Haneef 

Topic: Eschatology: Signs of the times unfolding in today’s history- part 1 

19  HIWM Shaikh Mirza Abbas  

Topic: Evolutionism a Counter Religious Ideology in the Contemporary Society  

16  Sheikh Ahmed Haneef 

Topic: Sex and gender in Islam – part 2 

21  Sheikh Ahmed Haneef 

Topic: Islam and environmental responsibility 

18  HIWM Syed Ali Raza Rizvi 

Topic: Economical Developments During and After Covid 

15  Dr. Amina Inloes 

Topic On: Challenges that Converts to Islam Face 

15  Dr. Amina Inloes 
Fourth Monday  28  Sheikh Ahmed Haneef 

Topic: Eschatology: Signs of the times unfolding in today’s history- part 1 

26  Sheikh Ahmed Haneef 

Topic: Sex and gender in Islam – part 1 

23  HIWM Sheikh Mirza Abbas  

Topic: The Place of Religion in the West 

28  Sheikh Ahmed Haneef 

Topic: Can Muslims celebrate Christmas or is Islam hostile to indigenous culture? 

25  HIWM Sheikh Mirza Abbas 

Topic: The Rise of Divorce and the Fall in Marriages in the Contemporary Era 

22  Sheikh Ahmed Haneef 

Topic: Malcolm x: The role of Islam in the African American liberation experience. 

   
Fifth Monday          30  Dr. Amina Inloes 

Topic: Islam and Science 

               

 

 

 

 

 

 

 

پروتکل وبینارهای هفتگی

معرفی:

این پروتکل بر مجموعه وبینارهای مرکز اسلامی انگلیس حاکم است.

این پروتکل از دو بخش تشکیل شده است.

در بخش الف:

دستورالعمل ها و اصول کلی حاکم بر وبینارها ارائه شده است.

در بخش ب:

 اطلاعات مختصری در مورد هر یک از وبینارهای این مجموعه ارائه می شود. بخش ب توسط سخنرانان محترم تکمیل می شود. با تکمیل آن، سخنرانان تأیید می کنند که قبل، در حین و بعد از ارائه با این پروتکل مطابقت دارند و خواهند بود.

بخش الف:

 پروتکل عمومی:

 • اهداف:
  1. پرداختن به دیدگاه های اسلامی در مورد مسائل معاصر و سبک زندگی قرآنی
  2. پاسخگویی به شبهات و مباحث مربوط به مسائل معاصر و اسلام و سبک زندگی قرآنی
  3. مرور روند موضوعات معاصر و دیدگاه های اسلامی در مورد آن مسائل
  4. آینده مسائل معاصر بر اساس دیدگاه های اسلامی
 • گروه های هدف:
  1. دانشمندان ، دانشگاهیان و دانشجویان مسلمان
  2. دانشمندان ، دانشگاهیان و دانشجویان غیر مسلمان
  3. نویسندگان و محققان علاقه مند به زمینه های مسائل اسلامی
 • ساختار وبینارها:
  1. هر وبینار یک ساعت طول می کشد
  2. – 40-45 دقیقه به سخنران وقت داده می شود تا در مورد موضوع صحبت کند
  3. 15-20 دقیقه به مخاطبان اختصاص داده می شود تا سوالات خود را بپرسند
  4. وبینارها به صورت هفتگی برگزار می شوند
 • بازپرداخت سخنرانان:
  1. ما می دانیم که میزان دانش و تخصصی که سخنرانان ما در این وبینارها قرار می دهند با پرداخت حق الرحمه قابل اندازه گیری نیست، اما فقط به عنوان کمی جبران زمان ارزشمند آنان ، پرداخت مبلغ 50 پوند قابل پرداخت برای هر وبینار است.
 • طرح ارتقا:
  1. وبینارها به روش زیر تبلیغ می شوند:

– شبکه های اجتماعی مرکز اسلامی انگلیس

– پوستر

– ویدیو کلیپ و پادکست

– کتاب برنامه های سالانه مرکز اسلامی انگلیس

 • محصولات:
  1. علاوه بر پیشرفت دانش و بهبود نگرش شرکت کنندگان در وبینارها ، وبینارها محصولات زیر را تولید خواهند کرد:

– کتابی شامل متن های سخنرانی های ارائه شده در وبینارهای برگزار شده

– مجموعه ای از فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی ، به عنوان مثال یوتیوب ، توییتر ، فیس بوک و غیره

– یک سری پادکست های منتشر شده در سیستم عامل های پادکست

– تولید تعدادی از مطالب موضوعات کوتاه ویدیویی که می توانند در شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شوند

 • زمان سنجی:

این وبینارها به صورت هفتگی و بعد از ساعت کاری و به منظور تسهیل حضور شرکت کنندگان در وبینارها ، ساعت 6:00  بعد از ظهر برگزار می شوند.

 • روش حضور و غیاب:

برای افرادی که مایل به شرکت در این وبینارها هستند هزینه ای پرداخت نمی شود. اما پیش ثبت نام آنلاین میسور است.

 • استراتژی ها:

ما از همه سخنرانان محترم این مجموعه وبینار انتظار داریم که اطمینان حاصل کنند عنوان پیشنهادی ، برنامه درسی و ارائه آنها کاملاً با استراتژیها و دستورالعملهای زیر مطابقت دارد:

– موضوعات وبینار باید محدود و خاص باشد تا در یک وبینار کوتاه قابل ارائه باشد

– وبینارها باید با سیاستهای مرکز اسلامی انگلیس مطابقت داشته باشند. لیستی از این سیاستها به طور جداگانه در اختیار سخنرانان قرار خواهد گرفت.

– وبینارها باید اولویت های مربوط به موضوع عمومی (اسلام و مسائل معاصر و سبک زندگی قرآنی) را طرح نمایند.

– وبینارها باید بر اساس شواهد علمی و عملی باشد و مبتنی بر نظرات عمومی نباشد

– وبینارها باید از یک دیدگاه انتقادی و تأملی پیروی کنند و فقط از یک دیدگاه توصیفی استفاده نکنند

– در پرداختن به هر مسئله ، باید هم از استدلال ها و هم از استدلال های متقابل از دیدگاه های مختلف به طور عادلانه ای پرداخته شود

– تعدادی از منابع باید به مخاطبان پیرامون موضوع هر وبینار پیشنهاد شوند ، به آنها این امکان را می دهد که در صورت علاقه بعد از برگزاری وبینار آن موضوع را پیگیری کنند.

– رئوس مطالب آکادمیک و بدون قضاوت در مورد هر وبینار باید ارائه شود. این وظیفه مخاطبان برای شنیدن استدلال ها و استدلال های متقابل ناشی از دیدگاه های مختلف است. و سپسمی توانند بهترین را انتخاب کنند. همانطور که قرآن کریم ذکر می کند:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿زمر – ۱۸﴾

 

کسانی که به سخنان گوش می دهند و بهترین آنها را دنبال می کنند. اینها کسانی هستند که خداوند آنها را راهنمایی کرده است. آنها اهل درک هستند. (۱۸)

 • کپی رایت:

حق چاپ محتوای تولید شده از طریق این وبینارها متعلق به مرکز اسلامی انگلیس است.