مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

خدمات مربوط به گواهی های شرعی

 مرکز اسلامی انگلیس برای نیاز های مختلف جامعۀ مؤمنین، گواهی نامه های مرتبط صادر می کند.

تشرف به دین مبین اسلام

ما در این قسمت خدمات مربوط به تشرف به اسلام را ارائه می کنیم

ازدواج

اجرای مراسم ازدواج و صدور گواهی مطابق با شرع اسلام

اختلافات خانوادگی و طلاق

ما در این قسمت سعی می کنیم برای اختلافات خانوادگی راه حل بیابیم