مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

برنــــامه های مرکز اســـلامی انگلیس

برنـــامه های ثابت مرکز اسلامی

نمازهای جماعت روزانه:
۱. نماز جماعت صبح (جمعه‌ها، شنبه‌ها و یکشنبه‌ها)
۲. نماز جماعت ظهر و عصر (هر روز)
۳. نماز جماعت مغرب و عشاء (هر روز)

دعاها و مناجات‌ها:
۱. دعای توسل (شب‌های چهارشنبه، بعد از نماز جماعت عشاء)
۲. دعای کمیل (شب‌های جمعه، بعد از نماز جماعت عشاء )
۳. دعای ندبه (جمعه‌ها، ۹:۱۵ صبح)

تقویم برنامه های مناسبتی