حمایت از برنامه های مرکز
پرداخت با پی پل

یا پرداخت از طریق بانک

Account Name: Islamic Centre of England LTD
Account Number: 39340863
Sort Code: 30-90-89