مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 1

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 1

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 1

« أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (سورة الزمر – الآیه 36) »

آیا خدا برای بنده اش [در همه امور] کافی نیست؟