مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 10

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 10

“تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 10

” ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ”- (سورة المائده – الآیه 2)

در راه گناه و تعدی، با یکدیگر همکاری نکنید.