مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 13

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 13

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 13

” لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ “ – ( سورة الابراهیم – الآیه 7)

اگر ناسپاسی کنید، بی تردید عذابم سخت است.