مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 16

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 16

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 16

« مَنْ كَفَرَ فَعَلَیْهِ كُفْرُهُ (سورة الروم – الآیه 44) »

هر که به راه کفر (و عصیان) رود زیان کفرش بر خود اوست.