مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 2

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 2

 “تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 2

«أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى»- ( سورة العلق- الآیه 14)

آيا او نمي‏داند كه خداوند همه اعمالش را مي‏بيند؟