مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 21

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 21

 “تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 21

” إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا “- (سورة الشرح- الآیه 6)

بی تردید با هر دشواری آسانی است.