مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 22

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 22

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 22

« لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  (سورة البقره – الآیه ۲۸۶) »

انسان هر كار نيكي را انجام دهد، براي خود انجام داده، و هر كار بدي كند، به زيان خود كرده است.