مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 4

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 4

 “ تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 4

« فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (سورة البقره – الآیه 148) »

در نيكي ها و اعمال خير بر يكديگر سبقت جوئيد.