مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 5

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 5

 “تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 5

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (سورة البقره – الآیه 83)

با مردم به زبان خوش سخن بگوييد.