مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 9

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 9

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 9

« وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى »- ( سورة المائده – الآیه 2)

در راه نيكي و پرهيزگاري، یکدیگر را یاری دهید.