مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeبرنامه هابرنامه های گذشتهراهپیمایی روز عاشورا 2022

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

راهپیمایی روز عاشورا 2022

سی و سومین سالگرد

دسته عزاداری عاشورا

17 مرداد 1401 برابر با 8 آگوست 2022

ساعت 2:30 بعد از ظهر

شروع از هاید پارک تا مجمع اسلامی جهانی لندن