مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeفرهنگیبرنامه های آیندهمجلس العزاء الحسیني في المرکز الاسلامي في انجلترا

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

مجلس العزاء الحسیني في المرکز الاسلامي في انجلترا