مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

احکام نماز عید و زکات فطره
1- در سال جاری با توجه به شرایط قرنطینه، نماز عید فطر بصورت محدود در مرکز اسلامی انگلیس برگزار می گردد. لذا کسانی که قادر نبودند جایی را در سه نوبت برگزاری نماز جماعت داشته باشند، می توانند آن را بصورت فرادی و در محل اقامت خود اقامه نمایند.

2-  بعد از اثبات حلول ماه شوال، کسی که نماز عید فطر می خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید پرداخت کند یا کنار بگذارد ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر روز عید تأخیر بیندازد.

3-  کنار گذاشتن زکات فطره در روز عید فطر بقصد پرداخت آن در چند روز آینده به فقرا، مانعی ندارد لکن در رساندن به فقیر نباید سهل انگاری کند و احتیاط واجب این است که هر وقت آن را می دهد مجدداً نیت فطره کند.

4-  اگر به هنگام وجوب زکات فطره، آن را نپردازد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا و قضا کند آن را به نیّت «ما فی الذمّه» بپردازد.

5-  در مورد زکات فطره سادات، ملاک سرپرست خانواده است یعنی اگر سرپرست خانواده سید باشد و همسرش سید نباشد می تواند زکات فطره خود و خانواده اش را هم به سید و هم به غیر سید بپردازد.

6- پرداخت زکات فطره قبل از حلول ماه شوال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی مرکز اسلامی انگلیس مانعی ندارد چون به صورت امانت دریافت می‌‌شود و بعد از حلول ماه شوال در موارد مصرف آن هزینه می‌شود، البته لازم است پرداخت کننده بعد از حلول ماه شوال نیت کند که آن امانت به عنوان فطره باشد.