مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Home فرهنگی رویدادها و مراســم مرکـــز اســـلامی انگلیس Dua Iftitah | دعاء الافتتاح | دعای افتتاح by Farahmand – استاد فرهمند